Bartosz Szpera

Zakres usług

Kancelaria Radcy Prawnego Bartosz Szpera świadczy pomoc prawną osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym.  

 

O S O B Y   F I Z Y C Z N E

Pomoc prawna skierowana do osób fizycznych obejmuje porady prawne, konsultacje, przygotowywanie pism przedprocesowych i procesowych, jak również reprezentację klientów przed Sądem, w trakcie toczącego się postępowania. Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu :

 

a) prawa cywilnego, obejmującego:

- prawo rzeczowe (np.: sprawy związane z nabyciem i utratą własności, podziałem   nieruchomości, zasiedzeniem itp.),

- zobowiązania (sprawy związane z wykonaniem, nieprawidłowym wykonaniem lub niewykonaniem umów, w tym odzyskiwanie należności pieniężnych, kwestie związane z najmem lub dzierżawą, dochodzenie odszkodowań itp.)

- prawo spadkowe (porady związane z dziedziczeniem, sporządzanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku, reprezentacja w postępowaniu sądowym)

 

b) prawa rodzinnego : sprawy rozwodowe, o alimenty, o władzę rodzicielską, o uregulowanie kontaktów z dziećmi, o podział majątku dorobkowego, o zniesienie wspólności majątkowej.

 

c) prawa pracy i ubezpieczeń społecznych: sprawy o przywrócenie do pracy, o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o odszkodowania za naruszające prawo rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy o pracę, sprawy o mobbing. zakres usług obejmuje również postępowanie egzekucyjne zasądzonych przez sąd należności.

 

Kancelaria specjalizuje się w sprawach związanych z dochodzeniem odszkodowań od zakładów ubezpieczeń, w szczególności z tytułu szkód powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych. Z sukcesem przeprowadziliśmy wiele tego typu postępowań, zdobywając niezbędne doświadczenie i wiedzę w tym zakresie. Przedmiotowe sprawy prowadzone są przez kancelarię kompleksowo. Nasza pomoc obejmuje: przygotowanie wymaganej dokumentacji (w tym wycenę rzeczoznawcy PZM), przedsądowe wezwanie do zapłaty należnej kwoty odszkodowania, negocjacje z zakładem ubezpieczeń dotyczące zawarcia ewentualnej ugody oraz złożenie pozwu i uzyskanie orzeczenia sądu. Kancelaria ściśle współpracuje z certyfikowanym rzeczoznawcą P.Z.M. z dziedziny techniki samochodowej i ruchu drogowego, co daje gwarancję profesjonalizmu, skuteczności i szybkości postępowania. Każdy Klient przed wszczęciem postępowania może dowiedzieć się, jaką ma szansę na wygranie sprawy oraz o jakiej kwoty odszkodowania może dochodzić od ubezpieczyciela. 

   

P O D M I O T Y   G O S P O D A R C Z E

Usługi prawne na rzecz przedsiębiorców obejmują głównie prawo gospodarcze i korporacyjne

  • w zakresie prawa cywilnego (gospodarczego) kancelaria oferuje pomoc prawną w   przygotowaniu projektów umów, opiniowaniu pod kątem prawnym umów przedkładanych przez kontrahentów oraz negocjowaniu ich warunków, ze szczególnym uwzględnieniem interesów klienta i specyfiki branży. Kancelaria sprawuje również nadzór prawny nad wykonywaniem umów oraz skutecznie egzekwuje wierzytelności wynikające z ich nienależytego wykonania.
  • w zakresie prawa korporacyjnego kancelaria skupia się głównie na pomocy w  wyborze, tworzeniu i rejestracji spółek prawa handlowego, bieżącej obsłudze tych spółek, jak również ich ewentualnej transformacji (łączenie, podział) i obrotu udziałami lub akcjami.  

 

F o r m y  w s p ó ł p r a c y - w zależności od potrzeb przedsiębiorcy kancelaria prowadzi stałą obsługę prawną podmiotu lub udziela doraźnej pomocy w konkretnej sprawie.

 

stała obsługa prawna - jest to forma współpracy z Kancelarią dedykowana  przedsiębiorcom, która zapewnia im stałą i kompleksową obsługę prawną przy jednoczesnej minimalizacji jej kosztów. Jest ona świadczona na podstawie zawieranej z Kancelarią umowy o współpracę, w której określany jest zakres usługi oraz ryczałtowe wynagrodzenie, którego wysokość określana jest indywidualnie dla każdego klienta. Taka współpraca daje przedsiębiorcy zabezpieczenie prawne wszystkich podejmowanych działań i umożliwia przewidywanie konsekwencji prawnych wybieranych rozwiązań.    

    

doraźna pomoc prawna obejmuje konsultacje i pomoc prawną w bieżących sprawach, łącznie z reprezentacją klienta przed sądem.